Tháng xuất gia của con gái


Phòng phu chu – kỵ với chồng Phòng thê chủ – kỵ với bản thân Phòng công cô – kỵ với cha mẹ chồng Phòng nhạc thân – kỵ với cha mẹ đẻ Nếu trai gái mồ côi thì không cần sợ tháng kỵ công cô và nhạc thân. …
TÌM THÁNG TỐT XẤU CHO CON GÁI XUẤT GIA

Tháng xuất gia của con gái có 2 điều tốt là Đại lợi hoặc Tiểu lợi và có 4 điều xấu là:

Phòng phu chu – kỵ với chồng

Phòng thê chủ – kỵ với bản thân

Phòng công cô – kỵ với cha mẹ chồng

Phòng nhạc thân – kỵ với cha mẹ đẻ

 

 

          Nếu trai gái mồ côi thì không cần sợ tháng kỵ công cô và nhạc thân.

          Còn về tháng tiền lợi là kỵ với ông bà mai chỉ làm giúp lễ cho đủ thì không ngại gì.

BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ

          – Gái Tý – Ngọ Đại lợi ở tháng 6 – 12 Tiểu lợi ở 1 – 7

          – Gái tuổi Sửu – Mùi Đại lợi ở tháng 5 – 11 Tiểu lợi ở 4 – 10

– Gái tuổi Dần – Thân Đại lợi ở tháng 2 – 8 Tiểu lợi ở 3 – 6

– Gái tuổi Mẹo – Dậu Đại lợi ở tháng 1 – 7 Tiểu lợi ở 6 – 12

– Gái tuổi Thìn – Tuất Đại lợi ở tháng 4 – 10 Tiểu lợi ở 4 – 11

– Gái tuổi Tỵ – Hợi Đại lợi ở tháng 3 – 9 Tiểu lợi ở 2 – 8

– Gái tuổi Tý – Ngọ phu chủ ở tháng 4 – 10 thê chủ ở 5 – 11

– Gái tuổi Sửu – Mùi phu chủ ở tháng 1 – 7 thê chủ ở 6 – 11

– Gái tuổi Dần – Thân phu chủ ở tháng 6 – 12 thê chủ ở 1 – 7

– Gái tuổi Mẹo – Dậu phu chủ ở tháng 3 – 9 thê chủ ở 2 – 8

– Gái tuổi Thìn – Tuất phu chủ ở tháng 2 – 8 thê chủ ở 3 – 9

– Gái tuổi Tỵ – Hợi phu chủ ở tháng 5 – 11 thê chủ ở 4 – 10

– Gái tuổi Tỵ – Ngọ Công cô ở tháng 2 – 8 nhạc thân ở 3 – 9

– Gái tuổi Sửu – Mùi Công cô ở tháng 3 – 9 nhạc thân ở 2 – 8

– Gái tuổi Dần – Thân Công cô ở tháng 4 – 10 nhạc thân ở tháng 5 – 11

– Gái tuổi Mẹo – Dậu Công cô ở tháng 5 – 11 nhạc thân ở tháng 4 – 10

– Gái tuổi Thìn – Tuất Công cô ở tháng 6 – 12 nhạc thân ở tháng 1 – 7

– Gái tuổi Tỵ – Hợi Công cô ở tháng 1 – 7 nhạc thân ở tháng 6 – 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *